De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor lampen en armaturen

De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor lampen

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een nieuwe afvalbeheerbijdrageovereenkomst (de Deelnemersovereenkomst) voor producenten en importeurs van lampen op basis van een nieuwe door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) algemeen verbindend verklaring voor lampen (AVV Lampen). Op grond van deze overeenkomst zijn alle producenten en importeurs van lampen gehouden zich voor de invulling van de producentenverantwoordelijkheid voor lampen aan te sluiten bij Stichting OPEN. Dit creëert een gelijk speelveld waarbij de kosten voor het inzamelen en recyclen van alle in Nederland afgedankte lampen op gelijke wijze worden doorbelast aan de producenten en importeurs die lampen op de Nederlandse markt brengen.

Uitvoering producentenverantwoordelijkheid lampen

Voor de invulling van uw producentenverantwoordelijkheid is het nodig dat u voldoet aan enkele verplichtingen onder de Deelnemersovereenkomst. Zo dient u opgave te doen over de door u op de markt gebrachte lampen en bent u gehouden tot afdracht van de afvalbeheerbijdrage op basis van uw opgave. De uitvoering van uw producentenverantwoordelijkheid ligt niet meer bij Stichting LightRec, maar in haar geheel bij Stichting OPEN. Hierdoor is de kwaliteit van de uitvoering van uw producentenverantwoordelijkheid geborgd. U kunt zich hier registreren in het portal myOPEN.
 

AVV voor armaturen 

Sinds 1 maart 2021 is de door Stichting OPEN aangevraagde algemeen verbindend verklaring (AVV) van de afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) (de ABBO) van kracht. Op grond van de AVV geeft Stichting OPEN vanuit centrale regie voor alle producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEA) invulling aan de producentenverantwoordelijkheid. Door middel van de AVV is een solide financiering en een faire verdeling van de kosten mogelijk, waardoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor de producenten van EEA. Alle producenten van EEA zijn namelijk gehouden zich aan te sluiten bij Stichting OPEN.

ABBO 

De ABBO heeft betrekking op alle EEA die in Nederland op de markt worden gebracht en voorziet in een landelijk dekkende, doelmatige afvalbeheerstructuur voor AEEA. Stichting OPEN is op grond van de ABBO, in plaats van de individuele producent, verantwoordelijk voor de collectieve uitvoering van de afvalbeheerstructuur. Voor de duur van de AVV Lampen heeft de ABBO geen betrekking op lampen.

Voor vragen over Stichting OPEN en haar rol als regieorganisatie, klik dan hier.

De ABBO is hier te downloaden. 


Het nut van een AVV

Met de Algemeen Verbindend Verklaringen die gelden voor lampen en armaturen zorgt de overheid ervoor dat alle producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verplicht bijdragen aan de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen.

Door deze bijdragen kan OPEN (lampen en armaturen) blijven werken aan een kostenefficiënte en duurzame inzameling en verwerking van afgedankte verlichting. In de afgelopen jaren is al, samen met uitvoeringsorganisatie Wecycle, gewerkt aan inzamelstructuur met landelijke dekking. Dit heeft ertoe geleid dat alle grote supermarktketens, vele bouwmarkten, tuincentra en andere winkels nu beschikken over een inleverbak zodat consumenten hier hun afgedankte verlichting kunnen afgeven. De inzamelstructuur van meer dan 13.000 inzamelpunten door heel Nederland valt sinds 1 maart 2021 onder de centrale regie van Stichting OPEN.

Hoge inzameldoelstelling vraagt om meer actie

Vanaf 2019 is de Europese inzameldoelstelling omhoog gegaan van 45% naar 65% van het gewicht aan producten die op de markt worden gebracht. Het bereiken van de wettelijke inzameldoelstelling gaat niet vanzelf. Een gezamenlijke en langdurige inspanning onder centrale regie is hard nodig. De AVV’s van lampen en armaturen leveren hieraan grote bijdragen, want zo kan Stichting OPEN in nauwe samenspraak met en gesteund door de financiële reserves van LightRec de continuïteit van het inzamelsysteem en de collectieve producentenverantwoordelijkheden waarborgen. De inzamelstructuur kan worden onderhouden, lekstromen kunnen worden aangepakt en consumenten kunnen met aansprekende voorlichtingscampagnes gewezen worden op de e-waste inleverbakken. Met één sluitend inzamelsysteem kunnen we op kostenefficiënte wijze werken aan zo hoog mogelijke inzamelresultaten.

Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer