De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor lampen en armaturen

De afvalbeheerbijdrageovereenkomst (de Deelnemersovereenkomst) voor producenten en importeurs van lampen is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) algemeen verbindend verklaard (AVV Lampen) tot 1 januari 2023. Op grond van deze overeenkomst zijn alle producenten en importeurs van lampen gehouden zich voor de invulling van de producentenverantwoordelijkheid voor lampen aan te sluiten bij Stichting LightRec. Dit creëert een gelijk speelveld waarbij de kosten voor het inzamelen en recyclen van alle in Nederland afgedankte lampen op gelijke wijze worden doorbelast aan de producenten en importeurs die lampen op de Nederlandse markt brengen.

Uitvoering producentenverantwoordelijkheid lampen

Voor de invulling van uw producentenverantwoordelijkheid is het nodig dat u voldoet aan enkele verplichtingen onder de Deelnemersovereenkomst. Zo dient u opgave te doen over de door u op de markt gebrachte lampen en bent u gehouden tot afdracht van de afvalbeheerbijdrage op basis van uw opgave. U vindt al uw verplichtingen in meer detail in de Deelnemersovereenkomst die u hier kunt downloaden. Voor de uitvoering van uw producentenverantwoordelijkheid heeft Stichting LightRec afspraken gemaakt met Stichting OPEN. Hierdoor is de kwaliteit van de uitvoering van uw producentenverantwoordelijkheid geborgd.

Inzage deelnemersovereenkomst

De Deelnemersovereenkomst van Stichting LightRec en een toelichting op de Deelnemersovereenkomst kunt u hier downloaden. U hoeft de Deelnemersovereenkomst niet te accorderen omdat deze algemeen verbindend is verklaard. Wel kunt u deze altijd raadplegen in myOPEN.

 

AVV voor armaturen 

Sinds 1 maart 2021 is de door Stichting OPEN aangevraagde algemeen verbindend verklaring (AVV) van de afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) (de ABBO) van kracht. Op grond van de AVV geeft Stichting OPEN vanuit centrale regie voor alle producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEA) invulling aan de producentenverantwoordelijkheid. Door middel van de AVV is een solide financiering en een faire verdeling van de kosten mogelijk, waardoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor de producenten van EEA. Alle producenten van EEA zijn namelijk gehouden zich aan te sluiten bij Stichting OPEN. 

ABBO 

De ABBO heeft betrekking op alle EEA die in Nederland op de markt worden gebracht en voorziet in een landelijk dekkende, doelmatige afvalbeheerstructuur voor AEEA. Stichting OPEN is op grond van de ABBO, in plaats van de individuele producent, verantwoordelijk voor de collectieve uitvoering van de afvalbeheerstructuur. Voor de duur van de AVV Lampen heeft de ABBO geen betrekking op lampen. 

Voor vragen over Stichting OPEN en haar rol als regieorganisatie, klik dan hier.

De ABBO is hier te downloaden. 


Het nut van een AVV

Met de Algemeen Verbindend Verklaringen die gelden voor lampen en armaturen zorgt de overheid ervoor dat alle producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verplicht bijdragen aan de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen. 

Door deze bijdragen kunnen vanaf 1 maart 2021 LightRec (lampen) en OPEN (armaturen) blijven werken aan een kostenefficiënte en duurzame inzameling en verwerking van afgedankte verlichting. In de afgelopen jaren is al, samen met uitvoeringsorganisatie Wecycle, gewerkt aan inzamelstructuur met landelijke dekking. Dit heeft ertoe geleid dat alle grote supermarktketens, vele bouwmarkten, tuincentra en andere winkels nu beschikken over een inleverbak zodat consumenten hier hun afgedankte verlichting kunnen afgeven. De inzamelstructuur van meer dan 13.000 inzamelpunten door heel Nederland valt sinds 1 maart 2021 onder de centrale regie van Stichting OPEN. 

Hoge inzameldoelstelling vraagt om meer actie

Vanaf 2019 is de Europese inzameldoelstelling omhoog gegaan van 45% naar 65% van het gewicht aan producten die op de markt worden gebracht. Het bereiken van de wettelijke inzameldoelstelling gaat niet vanzelf. Een gezamenlijke en langdurige inspanning onder centrale regie is hard nodig. De AVV’s van lampen en armaturen leveren hieraan grote bijdragen, want zo kunnen LightRec en Stichting OPEN de continuïteit van het inzamelsysteem en de collectieve producentenverantwoordelijkheden waarborgen. De inzamelstructuur kan worden onderhouden, lekstromen kunnen worden aangepakt en consumenten kunnen met aansprekende voorlichtingscampagnes gewezen worden op de e-waste inleverbakken. Met één sluitend inzamelsysteem kunnen we op kostenefficiënte wijze werken aan zo hoog mogelijke inzamelresultaten.
faq iconMeest gestelde vragen over de AVV

Een Algemeen Verbindend Verklaring zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs van - in dit geval - energiezuinige verlichting bijdragen aan de inzameling en recycling van hun producten. Hierdoor bestaat een gelijk speelveld voor alle partijen op de markt die lampen verkopen en die zo aan hun Producentenverantwoordelijkheid kunnen voldoen.

Met een AVV kan LightRec de continuïteit van het inzamelsysteem waarborgen. Belangrijk, omdat we zoveel mogelijk lampen willen inzamelen en recyclen. Op die manier voldoen we aan de producenten verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft dat het voordeel  dat we het milieu kunnen ontzien en grondstoffen opnieuw een nuttige toepassing kunnen geven.

Vanaf 2019 gaat de Europese inzameldoelstelling omhoog van 45% naar 65% van het gewicht aan producten die op de markt worden gebracht. Een gezamenlijke en langdurige inspanning is hard nodig om deze doelstellingen te bereiken. De AVV levert hieraan een grote bijdrage, want zo kan LightRec de continuïteit van het inzamelsysteem en de collectieve producentenverantwoordelijkheid waarborgen. De inzamelstructuur kan worden onderhouden, lekstromen kunnen worden aangepakt en consumenten kunnen met aansprekende voorlichtingscampagnes gewezen worden op de Wecycle-inleverbakken. Met één sluitend inzamelsysteem kunnen we op kostenefficiënte wijze werken aan zo hoog mogelijke inzamelresultaten.LightRec is voornemens alleen een AVV voor lampen aan te vragen. De AVV is van toepassing op alle producenten en importeurs die in Nederland energiezuinige lampen op de markt brengen. Voor armaturen wordt geen AVV aangevraagd, omdat deze zich in verschillende inzamelcategorieën (met samengestelde recycleresultaten) bevinden. In die categorieën vallen straks ook heel andere producten zoals wasmachines, televisies etc.LightRec heeft via het deelnemersportal (van Wecycle) alle deelnemers op de hoogte gesteld van het voornemen opnieuw een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor lampen aan te vragen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid (goed voor 90% van het marktvolume) aangegeven hiermee in te stemmen. Veel deelnemers vinden de werkwijze middels een AVV plezierig, omdat hiermee de producentenverantwoordelijkheid direct goed geregeld is.


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer