Lightrec   1 maart 2021

Een meer dan tevreden terugblik op 2020.

LightRec voorzitter Maurice Spee over de inzamelprestaties in een bijzonder coronajaar en de geleidelijk veranderende rol van LightRec in de nabije toekomst.

Door omstandigheden later dan gepland, wil ik op deze plek graag kort terugblikken op 2020 – en vooruitblikken naar de toekomst. 

Het was – en dat gold niet alleen voor LightRec – een turbulent jaar. Het uitbreken van een totaal onverwachte pandemie had een enorme impact op de hele infrastructuur voor het ophalen van e-waste, en noopte ons tot het nemen van maatregelen rondom thuiswerken en het beschermen van medewerkers in de hele keten.

Ondanks deze lastige omstandigheden zijn we toch in staat zijn geweest om inzameling op peil te houden. Qua inzameling van lampen zijn we vrijwel op het gelijke niveau geëindigd als in 2019, en voor armaturen is er zelfs sprake van 10% stijging ten opzichte van 2019. Dat is een heel goed resultaat waar we absoluut trots op mogen zijn.

Sinds 2003 is LightRec verantwoordelijk voor de inzameling van afgedankte energiezuinige verlichting en armaturen. In die zeventien jaar hebben we ‘from scratch’ een volwassen en bewezen succesvolle inzamelstructuur opgezet, waarbij we steeds de samenwerking hebben opgezocht met belangrijke stakeholders zoals de retail, de DHZ-branche en in toenemende mate ook de sloop- en renovatiesector. 

De rol van LightRec zal de komende jaren echter langzaam gaan veranderen. Onze verantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling zal namelijk (gefaseerd) overgaan naar de nieuwe regieorganisatie OPEN. Vanaf 1 maart 2021 is OPEN verantwoordelijk worden voor het inzamelen en recyclen van alle e-waste in Nederland, inclusief armaturen (voor lampen blijft LightRec tot 1 januari 2023 de verantwoordelijke partij, op basis van de reeds verleende AVV Lampen). Wat er wettelijk veranderd is en wat dat precies betekent voor producenten en importeurs leest u overigens hier.

Goed compromis

LightRec heeft als een van de ‘founding partners’ mede aan de wieg gestaan van OPEN. Het traject van het zetten van een handtekening bij de notaris in december 2019, tot het daadwerkelijk op poten zetten van de OPEN-organisatie en het doen uitgaan van een AVV-aanvraag naar het ministerie was bijzonder complex. Niettemin denk ik dat we een goed compromis gevonden hebben in de belangen van de verschillende productstichtingen en stakeholders, met als belangrijk uitgangspunt dat elke bestuurder ten aanzien van beslissingen die rechtstreeks de eigen achterban aangaan een hoge mate van autonomie behoudt. Dat betekent dat we de (beleidsmatige) belangen van huidige LightRec-deelnemers in de toekomst op dezelfde manier kunnen blijven behartigen dan we altijd gedaan hebben.

De rol van LightRec is dus geenszins uitgespeeld. We blijven het eerste aanspreekpunt voor de verlichtingsindustrie en de plek waar alle relevante kennis (en ervaring!) over inzameling en recycling van verlichting geborgd is. Ook blijven we de door onze deelnemers opgebouwde financiële reserves inzetten om zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau gasontladingslampen en tl-buizen in te zamelen. Daarnaast hebben we voor armaturen in ons strategisch plan van aanpak financiële middelen gereserveerd en specifieke projecten gedefinieerd, zodat we ook daar nog een forse stijging in de inzameling kunnen realiseren. We gaan dit weliswaar doen in nauwe samenwerking met onze ketenpartners binnen OPEN, maar ontegenzeggelijk met de signatuur van LightRec!

Maurice Spee

Voorzitter bestuur LightRec en bestuurslid Stichting OPEN 

Home Nieuws & opinie Een meer dan tevreden terugblik op 2020.