Aanpassingen wetgeving

 

Produceert of importeert u armaturen?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan Stichting OPEN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) afgegeven die betrekking heeft op alle in Nederland op de markt gebrachte elektronische en elektronische apparaten, inclusief verlichtingsarmaturen. De AVV is per 1 maart 2021 van kracht. 

Dit betekent dat elke producent of importeur van armaturen nu ook wettelijk verplicht is zich vanaf 1 maart 2021 aan te melden als deelnemer bij Stichting OPEN. Elke deelnemer moet op dat moment een schatting opgeven van het aantal kilo’s armaturen dat hij verwacht in Nederland op de markt te brengen. Vervolgens ontvangt de deelnemer op basis daarvan uit naam van Stichting OPEN een voorschotnota en na opgave van de definitieve jaaropgave een nota van afrekening. 

Stichting OPEN is de nieuwe regieorganisatie waarvan producenten en importeurs van e-waste voortaan deelnemer moeten zijn respectievelijk worden. Als deelnemer geven zij Stichting OPEN  formeel opdracht om de verantwoorde inzameling van e-waste te organiseren. Op haar beurt registreert OPEN de hoeveelheid armaturen die producenten en importeurs op de markt brengen. Ook factureert zij de afvalbeheerbijdragen die door hen op basis van die hoeveelheid afgedragen moeten worden. Verder  verzorgt OPEN als centrale regieorganisatie en opdrachtnemer van de producenten en importeurs de inkoop en coördinatie van allerhande diensten en samenwerking tussen marktpartijen om langs deze weg te werken aan een maximale inzameling van e-waste.

Stichting LightRec is tezamen met zes andere productstichtingen een van de initiatiefnemers van Stichting OPEN. In het bestuur van Stichting OPEN heeft LightRec dan ook een bestuurder aangewezen die de belangen ten aanzien van de wettelijke inzamelverplichtingen van alle Nederlandse producenten en importeurs van energiezuinige lichtbronnen vertegenwoordigt. Nu en voor de toekomst. 

Bestaande deelnemers van Stichting LightRec hebben inmiddels een brief ontvangen van LightRec. Deze kunt u hier nogmaals downloaden.

Heeft u nog vragen? 

Bel dan Stichting OPEN, tel 079 – 7600 630 of mail naar: producenten@Stichting-open.org 

Produceert of importeert u lampen?

Tot 1 januari 2023 verandert er voor producenten en importeurs van lampen wettelijk niets. Zij blijven formeel deelnemer van Stichting LightRec, want tot die tijd is de huidige AVV van kracht die in augustus 2019 door het Ministerie is afgegeven voor energiezuinige lampen. 

Vanaf 2023 zullen lampen echter ook onder een nieuwe AVV vallen, namelijk die van Stichting OPEN. Daarop vooruitlopend zal Stichting OPEN voor LightRec wel vast de registratie en administratie verzorgen van de jaarlijkse opgave en facturering van de verplichte recylingbijdrage. Die factuur die u daarvoor ontvangt is uit naam van LightRec zoals u altijd al gewend was. 

Bestaande deelnemers van Stichting LightRec ontvangen automatisch bericht van Stichting OPEN.

Heeft u nog vragen? 

Bel dan Stichting LightRec, Gied van Hoorn, tel. +31 6 30020740 of mail naar: gied.van.hoorn@lightrec.nl

 

Bent u nog geen deelnemer van Stichting LightRec? 

> Meldt u zich dan aan voor armaturen bij Stichting OPEN

> Meldt u zich dan aan en voor lampen bij Stichting LightRec:
Gied van Hoorn, tel. +31 6 30020740 of mail naar: gied.van.hoorn@lightrec.nl.


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer