GrondstoffenPoort moet grondstoffen veiligstellen

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Een stevige ambitie, maar de eerste stappen om dit te realiseren zijn inmiddels gezet. De overheid heeft daarom afgevaardigden uit het bedrijfsleven, lagere overheden, kennis- en belangenorganisaties uitgenodigd om een Grondstoffenakkoord te tekenen om zo gezamenlijk grondstoffen veilig te stellen. De NVMP, de vereniging van productstichtingen waar LightRec deel van uitmaakt, heeft zich bij deze nationale aanpak aangesloten.

In Retour Magazine legt NVMP-voorzitter Jan Kamminga de noodzaak uit van het medeondertekenen van het Grondstoffenakkoord. De NVMP is van mening dat zij een concrete bijdrage kan leveren aan het terugwinnen van grondstoffen uit elektrische apparaten en verlichting.

“We tekenen voor het voortzetten van onze inspanningen”, zegt Kamminga in Retour. “Dat plaatsen we via dit Grondstoffenakkoord binnen veel bredere ambities die we met de overheid en betrokken partijen door alle sectoren heen delen. Door de noodzaak van een transitie samen te onderschrijven, bouwen we momentum om daar samen ook werk van te maken.”

Geen woorden, maar daden
In het kader van de discussie over een nationale transitie naar een houdbare economie die duurzaam omgaat met grondstoffen heeft Vereniging NVMP zich aangesloten bij de GrondstoffenPoort.

GrondstoffenPoort is in het leven geroepen om in samenspraak met inzamelaars, afvalverwerkers en producenten enerzijds, en politici en bestuurders anderzijds, het belang van een goede, efficiënte en duurzame omgang met onze grondstoffen veilig te stellen.

Bij een van de bijeenkomsten van de GrondstoffenPoort, vlak voor de verkiezingen, waren alle aanwezigen het eens dat de goede voornemens niet alleen bij woorden moet blijven. Over de daden zijn echter de meningen verdeeld. Zo willen GroenLinks en SP inzetten op prijsprikkels in de vorm van een heffing op afval of een heffing op het gebruik van primaire grondstoffen en daarnaast subsidies in het leven roepen voor circulair gebruik. D66 ziet vooral heil in een belasting op afval. CDA en VVD zoeken de oplossingen met name in het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving, het bieden van investeringszekerheid op de lange termijn en in innovatie.

Inzetten op innovatie
Waar alle partijen het over eens zijn is dat het Nederlandse bedrijfsleven vooruitloopt als het gaat om circulaire technieken en processen en dat er zowel hier als in het buitenland voldoende kansen liggen om deze verder te ontwikkelen. Conclusie? Hoewel de formatie nog steeds gaande is, is de kans groot dat de circulaire economie één van de speerpunten zal zijn van de nieuwe regering. De NVMP verwacht dat de agenda en het Grondstoffenakkoord op hoofdlijnen ongetwijfeld steun zal krijgen van de nieuwe regeringsploeg.

Voor een uitgebreider verslag van de Grondstoffenpoort kunt u de zomereditie van Retour Magazine downloaden.

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer