Bevordering inzamelen lampen en armaturen vanaf slooplocaties: een terugblik

Introductie: Eind 2016 is LightRec een project gestart om de inzameling van lampen en armaturen uit sloop en renovatie naar een hoger niveau te tillen. De basis hiervoor was een eerder uitgevoerd onderzoek in opdracht van Wecycle (juni 2016). Aanleiding was het feit dat slechts een fractie van de lampen en armaturen na verwijdering in het inzamelsysteem van Wecycle terecht komt.

Afgelopen jaar is volop gewerkt aan het uitrollen van de multi-channel strategie om de inzameling te verhogen. Deze strategie is bepaald door LightRec en VERAS als brancheorganisatie van de sloopaannemers. Er is een breed scala aan activiteiten uitgevoerd in nauwe samenwerking met inzamelpartner Wecycle, projectbureau MiSa advies en Pr-bureau Creative Venue. Dit stuk geeft een overzicht van de resultaten van dit project gedurende de looptijd in 2016 en 2017.

Communicatie algemeen

Bij de start van het project is een rationale opgesteld met als doel het issue en de doelstellingen scherp in kaart te brengen. De kernboodschappen uit de rationale zijn breed verspreid en er is de nodige positieve publiciteit geweest. Zo is er onder meer een artikel over het project geplaatst op de website van CROW, de kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. Diverse andere artikelen gepubliceerd, onder meer LED magazine, Installatiejournaal en Inside Information.

Contact met stakeholders

Een van de belangrijke stappen is het opnemen van het correct verwijderen en inzamelen van verlichting in een standaard bestekbepaling (net als met STABU). Daarom zijn er afgelopen jaar diverse stakeholders specifiek benaderd, waaronder de beheerders van de RAW Standaard 2015. Dit is inmiddels geconcretiseerd. Mogelijk vervolg op deze actie kan zijn opname in RAW-systematiek (procedure start in 2018) en/of in de Catalogus Duurzaam Inkopen GWW. Hiervoor ligt reeds een tekstvoorstel klaar.

Ook met een aantal (grote) advies- en ingenieursbureaus is gericht gesproken over gescheiden inzameling van lampen en armaturen, met het concrete verzoek om hieraan in de bestekken concreet aandacht te besteden. Omdat er honderden van dit soort bureaus actief zijn in ons land (waarvan de meeste slechts een enkel sloopbestek schrijven) is in oktober 2016 een eerste bijeenkomst belegd met de meest deskundige bureaus die gespecialiseerd zijn op het gebied van sloopbestekken en directievoering bij de uitvoering van sloopprojecten. In dit kader is ook een leaflet opgesteld over dit thema, met concrete handvatten voor bestekschrijvers. Het is de bedoeling deze bijeenkomst vaker te organiseren met nieuwe adviesbureaus.

In het najaar van 2016 zijn LightRec en VERAS een samenwerking aangegaan, met als doel het bevorderen van een goede demontage en inzameling van lampen en armaturen. Dit heeft geleid tot een dubbelinterview en persberichten die uitvoerig zijn gedeeld in gepubliceerd in diverse (social) media en websites.

Last but not least is contact gelegd met PIANOo en het ministerie van BZK met het verzoek om hierop de criteriadocumenten ‘Sloop en renovatie van Kantoorgebouwen’ concreet aan te vullen met een standaard bestekbepaling over het verwijderen van lampen en demonteren van armaturen. Een dergelijke tekst is inmiddels opgenomen in het actueel MVI-document per maart 2017 en gepubliceerd.

Recycling tijdens sloop- en renovatieprojecten

Witte Raaf projecten

In aanvulling op activiteiten die het karakter hebben van lobby, Pr en communicatie, hebben LightRec en VERAS besloten om enkele in het oog springende, grote sloopprojecten te laten fungeren als ‘best practise’ voor het demonteren, inzamelen en dan afvoeren en registreren van lampen en armaturen – de zogeheten Witte Raaf projecten. Mede op initiatief van MiSa advies is Wecycle actief betrokken bij de voortgang, de rapportage en de uitvoering van deze projecten. Het eerste Witte Raaf project (een tweetal basisscholen in Boxmeer) is reeds succesvol afgerond en over gecommuniceerd. Het tweede project (Akzo Amsterdam) loopt en het derde (CBS Rijswijk) is in voorbereiding.

Naar aanleiding van deze Witte Raaf projecten is de vraag opgekomen in hoeverre voor de sloopbranche ‘op maat toegesneden inzamelmaterieel’ kan worden ontwikkeld en ingezet, deels op de slooplocatie zelf, deels op de werf van het sloopbedrijf. Dit wordt op dit moment onderzocht. Ook wordt nader onderzocht op welke manier een registratiesysteem kan worden ingericht dat is toegesneden op de praktijk van sloopaannemers, dan wel de afnemers van sloopmaterialen.

Inzet van SROI in de sloopsector

Er is contact geweest tussen LightRec en CCvD Slopen van Stichting Veilig en Milieukundig Slopen met betrekking tot aanvullende bepalingen in de BRL SVMS-007 (160 sloopaannemers zijn hierop gecertificeerd).

Dit heeft geleid tot opname van aanvullende bepalingen met betrekking tot het gescheiden houden van lampen en armaturen op de slooplocatie, als onderdeel van de wijziging van de eisen t.a.v. de afzet van sloopmaterialen in de BRL SVMS-007. In vervolg hierop is er half november een CCvD Slopen bijeenkomst geweest, waar tevens de producenten/importeurs waren uitgenodigd. Hier zijn de aanvullende bepalingen gedeeld. De ervaring leert dat hier ‘de kracht van de herhaling’ geldt, en dat we hierover moeten blijven communiceren.

‘Leren van de buren’

Op verzoek van LightRec heeft MiSa advies advies ingewonnen bij Vlaamse collega’s met betrekking tot het overnemen van de Belgische sloopinventaris in de Nederlandse sloopmelding (bij het OLO-loket), daar waar het gaat om het specificeren van de sloopmaterialen voorafgaand aan een project. Het is gebleken dat Nederland inmiddels voorloopt op België als het gaat over de bepalingen inzake lampen en armaturen.

Hoe verder in 2018?

Het huidige project is ten einde met een aantal stappen in de goede richting als mooi resultaat. Maar we moeten nog veel meer (blijven) doen om de inzameling uit sloop en renovatie te verhogen. In 2018 gaan we ons richten op een specifieke marktbenadering van sloopprojecten en intensieve communicatie en pr-activiteiten om kennis te delen. Hierover binnenkort meer!

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer