Financieel

Gerichte inzet van middelen
LightRec heeft het afgelopen jaar gericht ingezet op de intensivering van de inzameling en verwerking. De kosten van inzameling en verwerking zijn met 38% gestegen tot € 2,3 miljoen, vooral door extra inspanningen op de inzameling van armaturen en op verbetering van de inzameling via de detailhandel. Aan inzamelcampagnes, marketing en PR is € 1,7 miljoen besteed, 13% minder dan het voorgaande jaar, wat vooral verklaard wordt doordat acties naar 2015 zijn doorgeschoven.

Tegelijk is LightRec streng geweest op de overige operationele lasten. Zo zijn met name accountants- en advieskosten, onderzoekskosten en bureaukosten teruggebracht. De kosten van uitvoeringsorganisatie Wecycle bleven onveranderd. Deze rationalisatie zorgde voor een daling van de overige lasten van 29%.

Hogere kosten voor inzameling en verwerking enerzijds en lagere overige lasten anderzijds, resulteerden in licht lagere totale kosten van € 7 miljoen. Gevoegd bij een nagenoeg onveranderde dotatie aan de voorziening voor inname en verwerking, liet de kostendaling ruimte voor een bijpassende verlaging van de beheerbijdragen tot € 6,7 miljoen. De bijdragen worden opgebracht door de 440 producenten en importeurs die deelnemen in LightRec. Financiële baten dragen € 0,3 miljoen bij.

LightRec-2014 Balans

 

LightRec-2014 Baten-en-lasten