LightRec Jaarverslag 2019

In het licht
van transitie

‘We gaan met vertrouwen
de uitdagingen van morgen aan.’

voorzitter bestuur LightRec

'Terugkijkend op 2019 constateer ik dat LightRec, in lijn met haar strategisch plan, zich opnieuw sterker heeft gepositioneerd voor de toekomst. Sterker dankzij de toekenning van een nieuwe AVV voor lampen, die maakt dat we de komende drie jaar invulling kunnen blijven geven aan onze missie. Sterker door een deal met de Metaal Recycling Federatie, waarmee we naar verwachting een aanzienlijk deel van de beruchte ‘lekstroom binnenland’ kunnen terugdringen. Sterker door nieuwe publiekscampagnes, waardoor ook inzameling van consumentenarmaturen langzaamaan het nieuwe normaal wordt. En sterker door onze voortrekkersrol in de Nationale Recycling Week, die het belang van recycling landelijk voor het voetlicht bracht. Dat alles maakt dat we met vertrouwen de uitdagingen van morgen aangaan – zelfstandig als LightRec, en waar gewenst als constructieve partner van de nieuwe regieorganisatie OPEN.'

2019 in cijfers

Ingezameld


(op basis van actuele cijfers 2018 en 2019)

Conventioneel &
spaarlamp

circle-image-spaarlamp
cart
verkoop
1.075 ton (1.839; -25,3%)
truck
inzameling*
102% (82%; +24,4%)
*
het inzamelpercentage (afgezet tegen POM) stijgt weliswaar a.g.v. de daling van op de markt gebrachte conventionele lampen, maar is stabiel.

LED

circle-image-spaarlamp-led
cart
verkoop
2.500 ton (2.800; +10,7%)
truck
inzameling**
1% (0%;+1%)
**
nog weinig inzameling door lange levensduur ledlamp
2018 in cijfers

Inzamelnetwerk

Bouwmarkten

circle-image-handboor
(+0,1%)

Elektronicazaken

circle-image-inzamelbak
(+6,6%)

Gemeenten

circle-image-tempel
(+4,7%)

Groothandels

circle-image-heftruck
(-0,8%)

Installateurs

circle-image-inzamelbak
(+14,8%)

Supermarkten

circle-image-cart
(+21,3%)

Tuincentra

circle-image-blaadje
(+3,2%)

Winkels (overig)

circle-image-cart
(-1,0%)

Woonwinkels

circle-image-bank
(+29,5%)

 

Totaal 13.000 inzamelpunten (+30%)
2019

Highlights

Armaturen is de grootste inzameluitdaging

lampen en armaturen (inzameling & put on market)
2015 - 2019 (in tonnen)

De inzameling van alle afgedankte tl-buizen, spaar- en overige conventionele lampen is stabiel (ca 80%) hoewel het inzamelpercentage afgezet tegen de POM (verkoop) stijgt door de daling van de verkoop van conventionele lampen en ledverlichting die door de relatief lange levensduur nog maar mondjesmaat terug r komt. Om de wettelijke 65% op termijn te kunnen benaderen zal stevig ingezet moeten blijven worden op het segment armaturen waarvan de inzameling in 2019 14% steeg naar 3974 ton. Door de verplichte bijtelling in de POM van consumentenarmaturen sinds augustus 2018 is de inzameluitdaging (65%) alleen maar groter geworden en nog niet zomaar in zicht. Samenwerking met de metaalsector en nog meer focus op de bouw- en sloopsector zijn ingezet om die wel te halen.

  • Ingezameld
  • Put on market

TL-buizen
TL-buizen
2019
2018
2017
2016
2015
|
0
|
425
|
850
|
1.275
|
1.700
Spaarlampen & overig
Spaarlampen & overig
2019
2018
2017
2016
2015
|
0
|
175
|
350
|
525
|
700
LED
LED
2019
2018
2017
2016
2015
|
0
|
650
|
1.300
|
1.950
|
2.600
Armaturen
Armaturen*
2019
2018
2017
2016
2015
|
0
|
6.500
|
13.000
|
19.500
|
26.000


* tot augustus 2018 alleen professionele armaturen (bouw- en sloopmarkt),
sindsdien ook zeer grote volumes van consumentenarmaturen (wettelijk verplicht sinds augustus 2018)

Totaal ingezameld & put on market

lampen en armaturen
2015 - 2019 (in tonnen)

  • Ingezameld
  • Put on market
2019
2018
2017
2016
2015
Uitdagingen

voor 2020

Werken aan doelstelling 65%

De overkoepelende uitdaging in 2019 en volgende jaren is om het inzamelvolume op te voeren richting 65% van wat nieuw op de markt wordt gebracht. Voor conventionele verlichting is deze doelstelling op zichzelf geen probleem. Ledlampen en -armaturen zorgen er echter voor dat dit beeld wijzigt. Er worden namelijk veel ledlampen verkocht, maar nog heel weinig ingezameld; dit beïnvloedt het inzamelresultaat voor lampen als geheel negatief. Hetzelfde geldt voor ledarmaturen: ook hier worden onze resultaten bij armaturen als geheel negatief beïnvloed. Beide bewegingen worden nog eens versterkt door de consumentenarmaturen, die voor meer dan een verdubbeling van de hoeveelheid op de markt gebrachte apparatuur zorgen, terwijl de inzameling nog volledig op gang moet komen. Om die reden is het inzamelvolume van 65% voorlopig nog niet in zicht.

Op peil houden inzamelresultaat

De goede resultaten bij de inzameling van conventionele verlichting moeten worden geconsolideerd, nu de inzameldoelstellingen steeds uitdagender worden door de ledrevolutie en de uitbreiding van de scope van de inzamelrichtlijn. LightRec wil vooral stevig inzetten op de sloop- en installatiesector, waar tot heden met name veel afgedankte armaturen in het grijze circuit verdwijnen. Dat vraagt om aanhoudende investeringen in communicatie, voorlichting en ketensamenwerking.

Consumentenarmaturen

Dankzij een fijnmazig inzamelnetwerk voor consumenten en intensieve samenwerking met installatiebedrijven, groothandels, renovatie- en sloopbedrijven realiseert LightRec inmiddels uitstekende inzamelresultaten met tl-buizen, spaarlampen en andere conventionele lampen. De inzameling van consumentenarmaturen is een nieuwe doelstelling waar we van nul moeten beginnen. Nu al is duidelijk dat veel consumentenarmaturen een tweede of derde leven krijgen, al dan niet via kringloopwinkels, en pas afgedankt worden als ze echt kapot zijn. Het zal een grote communicatie-inspanning vragen om consumenten ervan op de hoogte te brengen dat ook deze armaturen apart moeten worden ingezameld. Onze investeringen zijn erop gericht om dat mogelijk te maken.

Stichting OPEN

LightRec is één van de producentenorganisaties die in december 2019 de oprichtingsakte van stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) ondertekende. Deze nieuwe regieorganisatie gaat zich de komende jaren namens alle producenten richten op het op effectieve en efficiënte wijze behalen van de wettelijke inzameldoelstellingen. De producenten dragen binnen OPEN naar rato van hun activiteiten bij aan de kosten. Om te verzekeren dat dit op een transparante en eerlijke manier gebeurt, gaat de stichting bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen. De inzameling van armaturen zal in de toekomst onder regie van OPEN gaan plaatsvinden. De inzameling van lampen, waarvoor LightRec in 2019 een AVV verkreeg, blijft tot 2023 plaatsvinden onder regie van LightRec. Ook is LightRec direct vertegenwoordigd in het bestuur van stichting OPEN.

2021 & 2022

Ambities LightRec

LightRec werkt namens haar deelnemers aan een gesloten kringloop voor verlichtingsapparatuur. In de aanloop naar die duurzame toekomst is de inzameldoelstelling van 65% voor afgedankte apparatuur het richtpunt.

Succes in conventionele verlichting consolideren

Succes in conventionele verlichting consolideren

Na ruim twaalf jaar inspanning van LightRec in samenwerking met producenten, inzamelaars en verwerkers, wordt 80% van de conventionele lampen op verantwoorde wijze verwerkt. Dit succes zal de komende tien jaar vastgehouden moeten worden, als de laatste generaties conventionele lampen worden vervangen. Zowel om een basis te leggen voor de inzamelambities die wij onszelf stellen als om een voorbeeld te stellen voor de toekomst.

Voorbereiden op een volwassen ledmarkt

Voorbereiden op een
volwassen ledmarkt

In afwachting van de eerste generaties ledverlichting die na hun lange levensduur worden afgedankt, zal er een schijnbare dip in de inzamelresultaten ontstaan. Tijd voor LightRec om zich voor te bereiden op de inzameling en recycling van led dat nieuwe technieken en processen vraagt, en bewustwording bij gebruikers. Het succes in de inzameling van conventionele verlichting is niet vanzelf gekomen. Vereende inspanningen, samenwerking in de keten en doorlopende investeringen zijn daarvoor verantwoordelijk. Dit succes legt de lat hoog voor de toekomstige inzameling van led en alle middelen die daarvoor ingezet moeten worden.

Het kan alleen samen

Het kan alleen
samen

Over de afgelopen twaalf jaren hebben producten en importeurs, in samenwerking met alle partners in de keten en stakeholders als de overheid, een effectief inzamelsysteem voor afgedankte energiezuinige verlichting en armaturen opgezet. Zij hebben samen de kosten van investeringen en exploitatie gedragen, ieder naar rato van zijn positie op de markt. Die eerlijke verdeling wordt de komende drie jaar ondersteund door een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor lampen. De kosten van de inzameling van armaturen zullen worden verdeeld binnen de algemene AVV die stichting OPEN gaat aanvragen. In deze nieuwe regieorganisatie werken alle producentenorganisaties samen aan het op een effectieve en efficiënte wijze behalen van de wettelijke inzameldoelstellingen.

Investeringen

door de jaren heen

LightRec investeert flink om de inzameling en recycling van energiezuinige lampen en armaturen te intensiveren. Dat weerspiegelt zich in een sterke toename van de kosten voor verwerking – er komt immers meer verlichting binnen - maar ook in extra kosten voor intensievere campagnes richting professionals en consumenten.

Download het overzicht