LightRec Jaarverslag 2017

Samen werken
aan schoon licht

‘We zamelen inmiddels 80% van
alle afgedankte conventionele lampen in.
Daarmee leggen we de lat hoog voor de
inzameling van armaturen en led in de toekomst’

handtekening-lijn voorzitter bestuur LightRec

Dankzij een fijnmazig inzamelnetwerk voor consumenten en intensieve samenwerking met installatiebedrijven, groothandels, renovatie- en sloopbedrijven realiseren wij uitstekende inzamelresultaten met tl-buizen, spaarlampen en andere conventionele lampen. Dit succes geldt als ‘proof of concept’. De inzameling van consumentenarmaturen is een nieuwe doelstelling waar we van nul moeten beginnen. Dat geldt ook voor ledverlichting die al wel massaal op de markt gebracht wordt, maar die pas afgedankt gaat worden over een jaar of tien als de eerste generaties het einde van hun levensduur bereiken. Met de dezelfde inzet, inventiviteit en samenwerkingsbereidheid die de keten heeft gemobiliseerd voor conventionele verlichting kunnen wij in de toekomst ook de bulk van afgedankte consumentenarmaturen en ledverlichting op een verantwoorde manier verwerken. Onze investeringen zijn erop gericht om dat mogelijk te maken.

2017 in cijfers

Ingezameld

Conventioneel &
spaarlamp

circle-image-spaarlamp
cart
verkoop
1.961 ton (2.170; -9,6%)
truck
inzameling
80% (73%; +9,6%)

LED

circle-image-spaarlamp-led
cart
verkoop
2.569 ton (1.960; +31%)
truck
inzameling*
0,06%
*
hausse in verkoop, snelle vervanging spaarlamp, nog weinig inzameling door lange levensduur.
2017 in cijfers

Inzamelnetwerk

Bouwmarkten

circle-image-handboor

Elektronicazaken

circle-image-cart

Gemeenten

circle-image-tempel

Groothandels

circle-image-heftruck

Supermarkten

circle-image-cart

Tuincentra

circle-image-blaadje

Woonwinkels

circle-image-bank

Totaal

circle-image-inzamelbak
2017

Highlights

Stabiele inzameling

lampen en armaturen (inzameling & POM)
2014 - 2017 (in tonnen)

Van alle afgedankte tl-buizen, spaar- en overige conventionele lampen wordt 80% via het netwerk van Wecycle ingezameld. Het volume bleef afgelopen jaar stabiel op 1.773 ton. Een fijnmazig inzamelnetwerk en niet-aflatende consumentenvoorlichting doen hun werk. Tegelijk is de inzameling van armaturen met een kwart opgevoerd tot 2.620 ton, dankzij forse investeringen in en samenwerking met de bouw- en sloopsector.

Terwijl de inzameling van conventionele verlichting op koers ligt, lijkt er een gat te ontstaan in het led-segment. Alsof deze niet ingezameld worden. Ledlampen komen massaal op de markt, maar zijn voorlopig nog niet aan het einde van hun langere levensduur. Dat zal de komende jaren een spreekwoordelijke “dip” veroorzaken in het inzamelpercentage, dat ingezameld volume afzet tegen nieuw op de markt gebrachte apparatuur.

  • Ingezameld
  • Put on market
TL-buizen
TL-buizen
2017
2016
2015
2014
|
0
|
425
|
850
|
1.475
|
1.900
Spaarlampen & overig
Spaarlampen & overig
2017
2016
2015
2014
|
0
|
175
|
350
|
525
|
700
LED
LED
2017
2016
2015
2014
|
0
|
625
|
1.250
|
1.825
|
2.500
Armaturen
Armaturen
2017
2016
2015
2014
|
0
|
3.000
|
6.000
|
9.000
|
12.000
Totaal ingezameld & put on market

lampen en armaturen
2014 - 2017 (in tonnen)

  • Ingezameld
  • Put on market
2017
2016
2015
2014
uitdagingen

voor 2018

Producentenver-
antwoordelijkheid algemeen verbindend

LightRec heeft het Ministerie van IenW gevraagd om het lidmaatschap van LightRec en onze afgesproken verwerkingsbijdrage opnieuw algemeen verbindend te verklaren voor producenten en importeurs van lampen. Juist omdat iedereen via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) naar rato bijdraagt. De afgelopen jaren gold al zo’n AVV die zorgt voor een gezonde financiering van inzameling en recycling én via de collectieve investeringen in materieel, systemen en campagnes een gelijk speelveld voor alle marktpartijen mogelijk maakt. Een speelveld dat uit evenwicht zou kunnen worden gebracht door eenzijdige commerciële initiatieven in de markt.

Op peil houden
inzamelresultaat

De goede resultaten bij de inzameling van conventionele verlichting moeten worden geconsolideerd, nu de inzameldoelstellingen steeds uitdagender worden door de led-revolutie en de uitbreiding van de scope van de inzamelrichtlijn. LightRec wil vooral stevig inzetten op de sloop- en installatiesector, waar tot heden met name veel afgedankte armaturen in het grijze circuit verdwijnen. Dat vraagt om aanhoudende investeringen in communicatie, voorlichting en ketensamenwerking.

Loket consumenten-
armaturen geopend

Vanaf 15 augustus 2018 vallen ook consumentarmaturen onder de inzamelrichtlijn. Net zoals professionele armaturen al waren. Tegenover alle nieuw op de markt gebrachte armaturen moet vanaf volgend jaar 65% afgedankte exemplaren op verantwoorde wijze worden verwijderd. LightRec start een bewustwordingscampagne om aannemers, installateurs, opdrachtgevers, slopers en vooral ook consumenten te wijzen op de noodzaak armaturen gescheiden in te leveren.

Werken aan doelstelling 65%

De overkoepelende uitdaging in 2018 en volgende jaren is om het inzamelvolume op te voeren richting 65 procent van wat nieuw op de markt wordt gebracht. Voor conventionele verlichting zal deze doelstelling geen probleem zijn. Maar aan de inzameling van armaturen zal de komende jaren nog hard moeten worden getrokken, gezien de uitbreiding van de inzamelscope met consumentenarmaturen en de lekstroom van armaturen in de professionele sector. Ook voor ledproducten is 65% nog niet in zicht. Dat is ligt voor de hand. Veel consumenten en professionals kopen nu ledlampen, maar omdat ze zo lang meegaan duurt het nog erg lang voordat ze afgedankt worden, en dus weer terugkomen in het inzamelsysteem.

2018 & 2019

Ambities LightRec

LightRec werkt namens haar deelnemers aan een gesloten kringloop voor verlichtingsapparatuur. In de aanloop naar die duurzame toekomst is de inzameldoelstelling van 65 procent voor afgedankte apparatuur het richtpunt.

Succes in conventionele verlichting consolideren

Succes in conventionele verlichting consolideren

Na 12 jaar inspanning van LightRec in samenwerking met producenten, inzamelaars en verwerkers, wordt 80 procent van de conventionele lampen op verantwoorde wijze verwerkt. Dit succes zal de komende tien jaar vastgehouden moeten worden als de laatste generaties conventionele lampen worden vervangen. Zowel om een basis te leggen voor de inzamelambities die wij onszelf stellen als om een voorbeeld te stellen voor de toekomst.

Voorbereiden op een volwassen ledmarkt

Voorbereiden op een
volwassen ledmarkt

In afwachting van de eerste generaties ledverlichting die na hun lange levensduur worden afgedankt, zal er een dip in de inzamelresultaten ontstaan. Tijd voor LightRec om zich voor te bereiden op de inzameling en recycling van led dat nieuwe technieken en processen vraagt, en bewustwording bij gebruikers. Het succes in de inzameling van conventionele verlichting is niet vanzelf gekomen. Vereende inspanningen, samenwerking in de keten en doorlopende investeringen zijn daarvoor verantwoordelijk. Dit succes legt de lat hoog voor de toekomstige inzameling van led en alle middelen die daarvoor ingezet moeten worden.

Het kan alleen samen

Het kan alleen
samen

Over de afgelopen twaalf jaren hebben producten en importeurs, in samenwerking met partners in de keten, een effectief inzamelsysteem voor afgedankte energiezuinige verlichting opgezet. Zij hebben samen de kosten van investeringen en exploitatie gedragen, ieder naar rato van zijn positie op de markt. Die eerlijke verdeling, de afgelopen jaren ondersteund door een AVV, voorkomt dat ‘freeriders’ het gelijke speelveld verstoren. Het onderstreept dat de sector als geheel zich voluit wil en moet inzetten voor een verantwoorde verwerking van zijn producten.

Investeringen

door de jaren heen

LightRec investeert flink om de inzameling en recycling van energiezuinige lampen en armaturen te intensiveren. Dat weerspiegelt zich in een sterke toename van de kosten voor verwerking – er komt immers meer verlichting binnen - maar ook in extra kosten voor intensievere campagnes richting professionals en consumenten.

Download het overzicht